Jafnlaunastefna Fóðurblöndunnar hf. 

Fóðurblandan leggur metnað sinn í að tryggja öllum starfsmönnum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu og/eða jafnverðmæt störf, þannig að launamunur sé ekki til staðar. Umfang jafnlaunastefnunnar tekur til allra starfsmanna. 

Markmið Fóðurblöndunnar er að vera eftirsóttur vinnustaður þar sem konur og karlar hafa jöfn tækifæri í starfi. 

Fóðurblandan hefur í þessu samhengi innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa. Laun taka mið af inntaki starfa, álagi, hæfni og árangri starfsmanna. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í samræmi við kjarasamninga, studdar rökum og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf.  Fóðurblandan skuldbindur sig til að framfylgja jafnlaunastefnunni í hvívetna.

Samkomulag hefur verið gert við vottunaraðila um að gera árlega úttekt á jafnlaunastefnu og jafnlaunakerfi Kaupfélags Skagfirðinga og dótturfélaga. Geri vottunaraðili á einhverjum tímapunkti athugasemdir t.d. varðandi launasamsetningu einhverra starfa mun samsetning vera endurskoðuð í kjölfar ábendinga og lagfærð. 

Fóðurblandan hefur skjalfest, innleitt, og heitið því að viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfis í samræmi við kröfur ÍST85:2012 staðalsins. 

Á grunni nýs lagaramma mun Fóðurblandan:

 • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, það verði skjalfest og því viðhaldið. 
 • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og það skoðað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsmönnum.
 • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti. 
 • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega. 
 • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma skv. lögum 150/2020 og reglugerð 1030/2017. 
 • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum Fóðurblöndunnar.
 • Birta stefnuna á heimasíðu Fóðurblöndunnar.

_________________________________________________________________________

Equal Pay Policy of Fóðurblandan hf.

Fóðurblandan puts its ambition into ensuring equal pay to all employees and the same terms for the same or equally valuable jobs, so that a pay gap will not exist.  The scope of the equal pay policy applies to all employees. 

The aim of Fóðurblandan is to be a sought-after workplace where women and men have equal opportunities in their jobs. 

Fóðurblandan has in this context implemented a procedure and defined criteria for the decision of salaries.  Salaries take into consideration the input of the jobs, workload, competence, and progress of employees. The criteria for salary decisions are that they are in accordance with the collective agreements, supported with arguments, and ensured that the same salaries are being paid for comparable or equally valuable jobs. Fóðurblandan commits itself to enforce the equal pay policy in all respects.  

An agreement has been made with the certifiers to make an annual assessment of the equal pay policy and equal pay system of Kaupfélag Skagfirðinga and its subsidiaries. In case a certifier, at any point, makes comments regarding the salary composition of any jobs, the composition will be reviewed as a result of tips and then corrected. 

Fóðurblandan has documented, implemented, and promised to maintain and constantly improve the management of equal pay system, in accordance with requirements of ÍST85:2012 standard. 

On the basis of a new legal framework Fóðurblandan will:

 • Implement certified equal pay system that is based on the equal pay standard ÍST 85; it will be documented and maintained. 
 • Carry out a salary analysis at least once a year where equally valuable jobs will be compared and checked whether a difference in salaries according to gender exists and main results introduced to employees.
 • React to unexplained pay gap with constant reform and supervision. 
 • Make an internal audit and hold management reviews annually. 
 • Follow adequate laws, rules, and collective agreements that apply at each time according to law No. 150/2020 and regulation No. 1030/2017. 
 • Introduce the policy annually to the employees of Fóðurblandan.
 • Publish the policy on the website of Fóðurblandan.